Виховання музикою

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ДИСЦИПЛИН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на цілісне формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає:

  • формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, світоглядних орієнтацій, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, вітчизняної та зарубіжної художньої культури;
  • розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального асоціативно-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості;
  • формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки художньо-образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання та інтерпретації художніх творів;
  • розширення естетичного досвіду, умінь і навичок у сфері мистецької діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Об'єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення мистецьких дисциплін учнями мають стати:

  • здатність учнів сприймати, розуміти й відтворювати твори мистецтва, інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати власне естетичне ставлення);
  • уміння й навички з практичної художньої діяльності (відтворення за зразком), досвід самостійної та творчої діяльності (застосування набутих знань і вмінь у змінених, зокрема, проблемно-пошукових ситуаціях);
  • обізнаність у сфері мистецтв - елементарні знання та уявлення про мистецтво, його основні види та жанри, розуміння художньо-естетичних понять та усвідомлене користування відповідною термінологією, уявлення про творчість відомих вітчизняних і зарубіжних митців (мистецтвознавча пропедевтика);
  • загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як інтегрований результат навчання, виховання й розвитку.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва

 

І. Початковий

1

Учень (учениця) сприймає та виконує музичні твори на частковому рівні, небагатослівно характеризує їх, демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення, елементарні навички та вміння у практичній музичній діяльності

2

Учень (учениця) володіє незначною частиною тематичного матеріалу, має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні вміння й навички, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному рівні

3

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти музичних творів з конкретним образно-художнім змістом, знає незначну частину музичного тематичного матеріалу; послуговуючись обмеженим термінологічним і словниковим запасом

 

ІІ. Середній

4

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери музичних творів; застосування знань і спеціальної музичної термінології на практиці задовільне

5

Учень (учениця) володіє навичками й уміннями, які дають змогу проаналізувати чи виконати окремі музичні твори, котрі мають художньо конкретну словесну, понятійну основу; але не завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які вимагають абстрактного художнього мислення; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології; словниковий запас небагатий

6

Учень (учениця) здатний сприймати і відтворювати основну частину музичного матеріалу, але має слабо сформоване художнє мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує музичні твори, його розповідь потребує уточнень і додаткових запитань; учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити порівняння, висновок про прослухану чи виконану музику

 

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні твори, але робить непереконливі висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; учень (учениця) знає найважливіший тематичний музичний матеріал, але знання нестійкі; спостерігаються помітні позитивні зміни в музичній діяльності учня

8

Учень (учениця) уміє сприймати та виконувати музичні твори, досить повно аналізує художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень, не завжди вміє поєднувати музичні твори та життєві явища; недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією при аналізі музичних явищ

9

Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння тематичного музичного матеріалу, але допускає неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауваження чи коригування, трапляються поодинокі недоліки у виконанні музичного твору й художньо-образному оформленні своїх роздумів про прослухану музику; не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал

 

ІV. Високий

10

Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу, але, аналізуючи музичні твори, допускає несуттєві неточності у формулюваннях, при використанні спеціальної музичної термінології, а також під час виконання музичних творів, у більшості випадків уміє обґрунтовано довести свою думку про музичні явища, йому важко виконати окремі фрагменти музичного твору. Указані неточності може виправляти самостійно

11

Учень (учениця) володіє тематичним музичним матеріалом у межах програми, уміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у нових музичних завданнях, демонструє знання спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших мистецтв та життєвими явищами, застосовувати здобуті знання в музичній діяльності

12

Учень (учениця) має глибокі, ґрунтовні знання тематичного музичного матеріалу у межах програми, здатний узагальнювати, сприймати та виконувати музичні твори, застосовувати асоціативні зв'язки між музичними творами, творами інших мистецтв і життєвими явищами; свідомо використовувати спеціальну музичну термінологію в роздумах, висновках та узагальненнях про прослуханий чи виконаний твір, пропонує нетипові, цікаві художньо-творчі уявлення; рівень світосприйняття та світовідчуття мистецького мислення достатньо високий; самостійно використовує набуті знання, уміння та здібності в музичній діяльності

Що таке пісня?
А пісня — це душа. З усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа.
І. Драч
Народна пісня — духовне обличчя нації.
А. Міцкевич
Пісня — це коли душа сповідається.
Г. Тютюнник
Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава.
О. Довженко
Наша Батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвигів поминається глибокою мовчанкою.
Феофан Прокопович
Українська пісня — це геніальна поетична біографія українського народу.
О. Довженко
…Народні пісні для України — все: і поезія, й історія, і батьківська могила. Пісні ці — народний літопис, живий яскравий, сповнений барв, істини, який розкриває все життя народу. 
М. Гоголь

Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — моя Україна.
 В. Сосюра

 Види побутових пісень

Дражнилки, лічилки, забавлянки.....

  
Передають прагнення матері бачити свою дитинку здоровою та щасливою...


 Пісні з доброзичливим гумором...Пісні про кохання, біль розлуки, сімейну злагоду і незгоду...Пісні про тяжке життя селянОспівуються козацькі походи, туга за Батьківщиною та домівкою..Циклічні жанри вокальних творів

Відрізняються більшими формами. Вони складаються з декількох окремих самостійних частин, які розкривають загальний зміст твору. В основі побудови музичних творів даної форми лежить принцип контрасту, переважно темпового. Сюди можна віднести ораторії, меси, сюїти і в деякій мірі опери.

Кантата

Так називається циклічне складний твір лірико - епічного або урочистого змісту.жанр камерної вокальної музикиВоно відрізняється невеликим розміром і може включати в себе сольно - вокальні номери, хорові частини, ансамблі та оркестрові епізоди. Розділи кантати, об'єднані загальною тематикою, самостійні. Тому їх дуже часто виконують у концертних програмах як окремі номери. Окремі частини цього жанру передають різні образи (ліричні, драматичні, споглядальні): С. Прокоф'єв «Олександр Невський».

Ораторія

Композиційно-розгорнуте твір великого масштабу, в основі якого лежить яскраво виражений героїко-драматичний сюжет. Для його прояснення в склад виконавців часто вводиться оповідач або читець. Даний твір, як правило, пишеться для хору, співаків-солістів та оркестру. У цьому жанрі працювали багато композиторів: Й. С. Бах «Страсті за Іоанном», К. Сен-Санс «Самсон і Даліла», І. Стравінський «Цар Едіп».

Сюїта для хору

Це цикл, що складається з самостійних за тематикою номерів, пов'язаних спільною ідеєю. При цьому кожна окрема п'єси покликана відтінити або висвітлити різні грані стрижневої ідеї. Яскравим прикладом такого циклу є сюїта «П'ять характерних картинок». У ній музичні номери, яскраво відрізняються один від одного, малюють колоритні картини певних образів («Селянська гулянка», «Русалки», «Наближення весни»).

Проаналізуйте прослухану музику за схемоюЗасоби музичної виразності

     
динаміка
          
темп
   характер
          мелодія
                тембр
      
  ритм
forte (f)- голосно
широкий
прозорий
плавна
мякий
виразний
messo - не дуже
рухливий
жалібний
трогаюча
яскравий
млявий
рiano(p)-тихо
швидкий
світлий
впевнена
приємний
гострий
fortissimo-дуже голосно
дуже швидкий
урочистий
поривчаста
різкий
стриманий
pianissimo-дуже тихо
гомінкий
суворий
монотонна
дзвінкий
чіткий
crescendo- підсилюючи
спокійний
веселий
легка
глибокий
вигадливий
diminuendo-затихаючи
повльний
сумний
рішуча
приглушений
рівномірний

дуже повільний
ніжний
капризна

нерівномірний

жвавий
бадьорий
задушевнастриманий
ліричний
вольовапомірний
грайливий
співучанеквапливий
мріяльний
енергійнаживий
печальний
трепетливаприскорюючий
величавий
лірична


Немає коментарів:

Дописати коментар