Дистанційне навчання

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ДИСЦИПЛИН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на цілісне формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає:

  • формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, світоглядних орієнтацій, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, вітчизняної та зарубіжної художньої культури;
  • розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального асоціативно-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості;
  • формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки художньо-образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання та інтерпретації художніх творів;
  • розширення естетичного досвіду, умінь і навичок у сфері мистецької діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Об'єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення мистецьких дисциплін учнями мають стати:

  • здатність учнів сприймати, розуміти й відтворювати твори мистецтва, інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати власне естетичне ставлення);
  • уміння й навички з практичної художньої діяльності (відтворення за зразком), досвід самостійної та творчої діяльності (застосування набутих знань і вмінь у змінених, зокрема, проблемно-пошукових ситуаціях);
  • обізнаність у сфері мистецтв - елементарні знання та уявлення про мистецтво, його основні види та жанри, розуміння художньо-естетичних понять та усвідомлене користування відповідною термінологією, уявлення про творчість відомих вітчизняних і зарубіжних митців (мистецтвознавча пропедевтика);
  • загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як інтегрований результат навчання, виховання й розвитку.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва

 

І. Початковий

1

Учень (учениця) сприймає та виконує музичні твори на частковому рівні, небагатослівно характеризує їх, демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення, елементарні навички та вміння у практичній музичній діяльності

2

Учень (учениця) володіє незначною частиною тематичного матеріалу, має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні вміння й навички, володіє незначною частиною спеціальної музичної термінології, словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному рівні

3

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати окремі фрагменти музичних творів з конкретним образно-художнім змістом, знає незначну частину музичного тематичного матеріалу; послуговуючись обмеженим термінологічним і словниковим запасом

 

ІІ. Середній

4

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери музичних творів; застосування знань і спеціальної музичної термінології на практиці задовільне

5

Учень (учениця) володіє навичками й уміннями, які дають змогу проаналізувати чи виконати окремі музичні твори, котрі мають художньо конкретну словесну, понятійну основу; але не завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які вимагають абстрактного художнього мислення; виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології; словниковий запас небагатий

6

Учень (учениця) здатний сприймати і відтворювати основну частину музичного матеріалу, але має слабо сформоване художнє мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує музичні твори, його розповідь потребує уточнень і додаткових запитань; учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити порівняння, висновок про прослухану чи виконану музику

 

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні твори, але робить непереконливі висновки, непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; учень (учениця) знає найважливіший тематичний музичний матеріал, але знання нестійкі; спостерігаються помітні позитивні зміни в музичній діяльності учня

8

Учень (учениця) уміє сприймати та виконувати музичні твори, досить повно аналізує художньо-образний зміст твору, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень, не завжди вміє поєднувати музичні твори та життєві явища; недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією при аналізі музичних явищ

9

Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння тематичного музичного матеріалу, але допускає неточності у використанні спеціальної музичної термінології, які потребують зауваження чи коригування, трапляються поодинокі недоліки у виконанні музичного твору й художньо-образному оформленні своїх роздумів про прослухану музику; не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал

 

ІV. Високий

10

Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу, але, аналізуючи музичні твори, допускає несуттєві неточності у формулюваннях, при використанні спеціальної музичної термінології, а також під час виконання музичних творів, у більшості випадків уміє обґрунтовано довести свою думку про музичні явища, йому важко виконати окремі фрагменти музичного твору. Указані неточності може виправляти самостійно

11

Учень (учениця) володіє тематичним музичним матеріалом у межах програми, уміє використовувати набуті знання, уміння і здібності у нових музичних завданнях, демонструє знання спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших мистецтв та життєвими явищами, застосовувати здобуті знання в музичній діяльності

12

Учень (учениця) має глибокі, ґрунтовні знання тематичного музичного матеріалу у межах програми, здатний узагальнювати, сприймати та виконувати музичні твори, застосовувати асоціативні зв'язки між музичними творами, творами інших мистецтв і життєвими явищами; свідомо використовувати спеціальну музичну термінологію в роздумах, висновках та узагальненнях про прослуханий чи виконаний твір, пропонує нетипові, цікаві художньо-творчі уявлення; рівень світосприйняття та світовідчуття мистецького мислення достатньо високий; самостійно використовує набуті знання, уміння та здібності в музичній діяльності


1 клас


27.04.2020
Перегляньте урок "Герої дитячих книжок"

Вивчаємо нову пісню
Букварик                                         Слова: Наталія Май

Музика: Наталія Май
Мій букварик, мій букварик –
Він найкращий друг.
Прокидаюсь, посміхаюсь
І беру до рук.
Буква "А" на зірку схожа,    
Буква "О" - проста,
Гарно вчитись допоможе
Книжка золота.

Приспів:
Завдання просте –       |
А, Бе, Ве, Ге, Де.      |
Хто такий букварик має, |
Той не пропаде!         | (2)

Треба всім старанно вчитись,
Знати головне:
Книжка ця – найкраща в світі,
Виручить мене.
Буква "А" на зірку схожа,
Буква "О" - проста,
Гарно вчитись допоможе
Книжка золота.

Приспів. (2)
13.04.2020
5 клас

23.04.2020
Перегляньте урок "Музика і візуальні види мистецтва"
6 клас

23.04.2020

Переглягьте урок "Концерт для друга"

Тест. Концерт для друга

2 клас

21.04.2020
І знову зустріч із героями Симфонічної казки С.Прокоф'єва "Петрик і Вовк"

Тест. Симфонічна казка "Петрик і Вовк"

7 клас

21.04.2020
Урок "Телемюзикл"

5 клас

16.04.2020

Перегляньте урок "Музика і слово" та виконайте тестові завдання.


Тест. МУЗИКА І СЛОВО 6 клас

16.04.2020

Перегляньте урок "Зустріч з увертюрою" та виконайте тестові завдання.


2 клас

14.04.2020
Продовжуємо знайомитися із симфонічною казкою "Петрик і Вовк"


7 клас
14.04.2020
Перегляньте урок "Мюзикл" та виконайте завдання.

Тест. Мюзикл.

клас
13.04.2020

Перегляньте урок "Великодні писанки" та виконайте тестові завдання.
6 клас

09.04.2020

Перегляньте урок "Жанрова палітра симфонічної музики"   розкажіть батькам про свої враження від Симфонії №5 Л.Бетховена

09.04.2020

Перегляньте урок "МУЗИКА ТА ІНШІ ВИДИ МИСТЕЦТВА" та напишіть про свої враження.

07.04.2020
2 клас
07.04.202006.04.2020

1 клас
Тема "Мистецтво і спорт"


муз.мистецтво 5 клас

26.03.2020
Тема "Світ вокальної музики"

муз.мистецтво 6 клас

26.03.2020

ЖАНРИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ  МУЗИКИ

                                                      Сюїта   У  давні часи збірку, яка складалася з окремих п'єс, називали сюїтою. Іноді для позначення такого твору композитори використовували інший термін - партита.


    Сюїта -   жанр камерно-інструментальної музики; твір, що складається з різних  частин, об'єднаних спільним  задумом чи ідеєю.

   Історично першою старовинною сюїтою  була танцювальна, яку писали для одного  інструмента або оркестру. Спочатку в ній було два танці: величний павана і швидка гальярда.

ПАВАНА

ГАЛЬЯРДА

   Поступово  композитори  почали  вводити в  інструментальні  сюїти інші  танці, наприклад, алеманду, гавот, буре, менует, сарабанду, жигу, куранту. Усі ці салонні  танці виконували на балах  при  королівських  дворах  Європи. 


    Згодом  композитори дають їм  інше образне  тлумачення. Танцювальність стає  необов'язковою  ознакою. При  цьому танцювальна  музика  не  зникає із  сюїти, а навпаки, у  неї  вводяться нові, сучасні танці, наприклад  "Ляльковий кек-уок" із  сюїти К.Дебюссі "Дитячий куточок"


Нині  доволі  часто з'являються сюїти  для  симфонічного оркестру, укладені з музики до  театральних вистав, наприклад, загальновідома і улюблена багатьма  програмна  сюїта Е.Гріга "Пер Гюнт"
У  вокальних  сюїтах поряд з  музикою  звучить і  слово. Отже, сюїта - жанр, що  може  належати і  до камерно-інструментальної, і до  вокальної та  симфонічної  музики.Микола Віталійович Лисенко 
(1842-1912)
Український  композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору. Коротка біографія композитора


    Українська сюїта у  формі старовинних танців  на  основі  народних пісень - фортепіанний  твір М.Лисенка, який складається з шести частин, кожна з яких  написана  на  мелодію  народної пісні. 

Схарактеризуйте кожну частину сюїти.
- Порівняйте засоби музичної виразності п'єс.

1 частина Прелюдія "Хлопче - молодче, який ти ледащо"


2 частина Куранта "Помалу-малу, братику, грай"4 частина Сарабанда "Сонце низенько, вечір близенько"


Виконайте веселу  пісеньку  "Веселка" сл. і муз. Н.Май24-25.03.2020
Перегляньте урок  "Бардівська пісня"

муз.мистецтво 2 клас

24.03.2020
Тема "Цікава анімація"

Перегляньте мультфільм "Як Петрик П'яточник слоників рахував" і дайте відповіді на питання.
Як композитор передав характер Петрика?
Який настрій вона у тебе викликала?


Проспівати пісню "Щебетала пташечка"

Перегляньте відео і дайте відповіді на запитання

Виконайте завдання
Код доступу 137160

Використайте цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

1 клас

23.03.2020
Тема "Мистецтво і здоров'я"


Прослухайте твір і доберіть танцювальні рухи
М.Скорик "Народний танець"
В.Верменич «Повертайся, ластівко» (вокальна імпровізація)

18.03.2020
5 клас
Тема "Звучить хор" Михайло Глинка . Романс "Венеціанська ніч", хор "Слався" з опери"Іван Сусанін", ознайомить вас із понттями ансамблева та хорова музика.
Проспівати пісню Н.Май "Червона калина"

18.03.20206 клас
Тема "Квартет"
Квартет. Слово це має не одне значення. Як і назва інтервалу – кварта – воно походить від латинського quartus – четвертий. Що ж називають словом «квартет»? Насамперед квартет – це назва твору. Твору багаточастинного (перша частина якого написана, як правило, в сонатній формі) і призначеного для чотирьох – звідси і quartus – виконавців. Найбільш часто квартети пишуть для двох скрипок, альта і віолончелі. Називається він струнним, тому що розрахований на виконання одними тільки струнними інструментами. Струнні квартети писали Гайдн (якого вважають засновником класичного квартету), Моцарт, Бетховен та ін.
Квартети для іншого складу інструментів зустрічаються значно рідше. Наприклад, фортепіанний – для скрипки, альта, віолончелі та фортепіано. Бувають і квартети для духових інструментів. У операх досить часто зустрічаються квартети вокальні – ансамблі, в яких беруть участь чотири дійові особи опери. Наприклад, в останньому акті опери Верді «Ріголетто» є квартет Герцога, Джильди, Маддалени і Ріголетто.


Учасників виконання квартетних п’єс теж називаються квартетом.

Виконайте завдання
Код доступу 141548

Використайте цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

17-18.03.2020


7 клас

Тема "Диско. Шансон"

ДИСКО

Виконайте завдання
Код доступу 897511


Використайте цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

17.03.2020 2 клас
Тема "Цікава анімація"Українські народні традиції та звичаї, весняний цикл святРазом з пробудженням природи від зимового сну на нашій землі, в Україні, починається цикл народніх весняних свят, пов’язаних з стародавніми міфами та віруванням, супроводжених піснями, іграми та хороводами. Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни — гарної молодої дівчини з вінком квітів на голові. Вона, ця дівчина-весна — бажаний і довгожданий гість, її закликають дівчата піснями-веснянками, її зустрічають діти з дарами — солодким печивом у вигляді пташок, її уособлює найкраща з дівчат напередодні Святого Юрія, «Ляля» або «Леля», що одягає на себе білу вишиту сорочку, кладе на голову вінок з весняних квітів, оперізується «зеленим» поясом з трави і квітів і роздає дівчатам дари — вінки, що вістять весілля. Народній образ весни — це образ краси, сили і надії.
Проспівати пісню "Щебетала пташечка" 

"Щебетала пташечка"

Щебетала пташечка під віконечком,
сподівалась пташечка весни з сонечком.

"Прилинь,прилинь,чаронько весна красная,
як легенька хмаронька в небі ясная.

Осип луки перлами,вкропи росами,
розлийся джерелами стоголосими"

Щебетала пташечка під віконечком,
сподівалась пташечка весни з сонечком.
Перегляньте мультфільм "Курча в клітиночку"

16.03.2020  1 клас

Тема "Краса весни"
Проспівати пісню "Вийди, вийди сонечко"

Йоганн Штраус. Вальс "Весняні голоси".
Визначити характер твору. Покружляти під вальс


12.03.2020

5 клас
Шановні учні! Прослухайте музичніі твори та дайте характеристику.


Вивчаємо нові пісні.


12.03.2020  5 клас


Тема "Світ вокальної музики"
Дж.Каччіні "Аve Maria"


Ф.Шуберт "Аve Maria"
Проспівати пісню

В.Філіпенко "Прийди, прийди, весно красна..."


12.03.2020  6 клас
Тема "РОНДО ЗАПРОШУЄ В КОЛО"
В.А.МОЦАРТ "РОНДО В ТУРЕЦЬКОМУ СТИЛІ"


СУЧАСНА ОБРОБКА


Проспівати пісню
А.ЖИТКЕВИЧ "МУЗИКА ЗЕМЛІ"10.02-14.02.2020                                                                  


Вітаю Цимбал Алесю, Гончарову Уляну, Панченко Катерину, Клименка Олександра, Коновал Ксенію,(5кл), які першими блискуче впоралися із завданням! 

5 клас   Виконайте завдання
Код доступу 5371871
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
6 клас   Виконайте завдання
Код доступу 4279618
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

7 клас

Переглянути урок  "Популярна музика.Зіркові імена"


31.01.-07.02.2020

        03.02. 2020   5 КЛАС  

 Прослухати твори  та дати відповіді на тестові завдання

Урок "Що таке  непрограмна музика" 
Т.АЛЬБІНОНІ АДАЖІО СОЛЬ МІНОР


Г.ГЕНДЕЛЬ "МУЗИКА НА ВОДІ"

03.02.2020 6 КЛАС


 Ознайомитися з темою"Грайливе скерцо" та проспівати пісню "Посміхайтеся"


Урок "ГРАЙЛИВЕ СКЕРЦО"

      Й.С.Бах "ЖАРТ"Й.С.БАХ "ЖАРТ" (сучасна обробка для вокального ансамблю)

А.ОСТРОВСЬКИЙ. ВОКАЛІЗ "TROLOLO" у виконанні Е.ХІЛЯ

О.Осадчий "Посміхайтеся"

Г.Струве "ШКІЛЬНИЙ КОРАБЕЛЬ"


03.02.2020 7 КЛАС

 Ознайомитися з історією роу та проспівати пісню "Рок-н-рол"

УРОК " РОК-Н-РОЛ. ІСТОРІЯ РОКУ"21.10.-03.11.2019


Музичне мистецтво

5 клас

УРОК "У ГОСТІ ДО МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ"
П.ЧАЙКОВСЬКИЙ БАЛЕТ "ЛУСКУНЧИК"
ТАНЕЦЬ ФЕЇ ДРАЖЕ


ВАЛЬС КВІТІВ З БАЛЕТУ "ЛУСКУНЧИК"


6 клас  

 Переглянути урок "Звучить романс"


7 клас

 Урок "Інструментальне перевтілення"
08.04-13.04.2019

Переглянути урок « Музика та інші види мистецтва»


6 клас

Переглянути урок  « Жанрова палітра симфонічної музики»


7 клас

Урок музичного мистецтва  

" Звучить авторська бардівська пісня"


Мистецтво  9 клас

Переглянути урок «Телебачення: погляд у світ»

Проспівати пісню Ярмака «Твої сни»
https://www.youtube.com/watch?v=REyqqSnJ7zc

28.01-01.02.2019

 Мистецтво  9 клас
Переглянути урок «Мова і види кіномистецтва»

Створити кіноафішу.

5 клас   Переглянути урок 

" Різновиди професійної музики"

1

6 клас   Переглянути урок 
 "Грають віртуози. Камерно - інструментальна скринька"
7 клас   Переглянути урок  "ДЖАЗ"


22.10-26.10.2018  Шановні учні, зайдіть на сторінки свого класу, де розміщена для вас інформація.
.                    Музичне мистецтво


        5клас                      Прослухати твори до уроку «В гості до музичних інструментів».  Написати про свої враження.       6 клас       Переглянути урок «Звучить романс», проспівати пісню А.Житкевича «Музика землі».

        7 клас       Переглянути урок «Інструментальні перевтілення», проспівати пісню О.Зацепіна «Куди зника дитинство»

        9 клас       Переглянути матеріали до уроку "Митці авангарду"


03.04.2018

5 клас
Ознайомитися з темою "Музика та інші види мистецтв". Виконати творчі завдання.

6 клас  "Жанр прелюдії"7 клас    Урок "Барди"


8 клас

 Ознайомитися з темою  "Епоха романтизму"09.02/2018 

Виконайте тестові завдання


06.02.2018


5 клас   Ознайомитися з темою "Шо таке нерпограмна музика" і виконати тестові завдання.

           
6 клас   Ознайомитися з темою "Грайливе скерцо" та "Камерно-інструментальна скринька",                     проспівати пісню "Посміхайтеся!

7 клас   Ознайомитися з темою "Рок-н-рол. Історія року", проспівати пісню "Урок рок-ролу"8 клас  Ознайомитися з темою "Українське бароко", визначити риси, притаманні Козацькому                  бароко. Назвати архітектурні споруди, зведені в стилі бароко в Україні.
Виконайте завдання за посиланням
Немає коментарів:

Дописати коментар